Farm Son And Farming Full Article.

farm son
Categories:
0 0
Read Time:8 Minute, 13 Second

ખેડુત ની વ્યાખ્યા : –Farm Son And Farming Full Article.

ભારત એક કૃષિ-પ્રધાન દેશ છે. દેશની 80% જનતા કૃષિ પર નિર્ભર છે. દેશના મોટાભાગના ઉદ્યોગ-ધંધા કૃષિ પર નિર્ભર છે. ખેડૂત દેશનો અન્નદાતા તેમજ પાલનકર્તા છે. ખેડૂત દેશનો સાચ્ચો નાગરિક છે. તે બીજાઓની ભલાઈ માટે પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ન્યોછાવર કરી દે છે. તે દેશનો ભાગ્યવિધાતા છે. ખેડૂત જ દેશના જીવનનો આધાર છે.

ખેડુતનુ જીવન:-

ભારતીય ખેડૂત ખૂબ જ પરિશ્રમી હોય છે. તે સવાર થતાં જ પોતાના પશુઓને ચાર-દાણા ખવડાવે છે. ખુદ નાસ્તો કરીને હળ ખભા પર રાખીને બળદોને સાથે લઈને ખેતરોની તરફ ચાલી પડે છે. ખેતરમાં પહોંચીને તે પોતાના બધા દુઃખ ભૂલીને કૃષિ-કાર્યમાં મગ્ન થઈ જાય છે. ગરમી, ઠંડી, વર્ષા, આંધી, તોફાનમાં પણ તે પોતાનું કાર્ય નથી છોડતો. એનો દિવસ સૂર્યોદયથી પહેલાં પ્રારંભ થઈને સૂર્યાસ્ત પછી સુધી ચાલે છે. હળ ચલાવવું, બીજ રોપવા, સિંચાઈ કરવી અને પાક કાપવો જ ખેડૂતના પ્રમુખ કાર્ય છે.રહેન-સહેનની દૃષ્ટિથી ભારતીય ખેડૂત અત્યંત સરળ હોય છે. એનું ખાનપાન સામાન્ય છે. ઘુંટણો સુધી ધોતી, ટોપી તેમજ સામાન્ય-એવું અંગરખા એના વસ્ત્ર છે. ઝૂંપડી એનું મકાન છે. હળ, બળદ એની સંપત્તિ છે. તે છળકપટની નીતિથી મુક્ત હોય છે. અભિમાન તેમજ ભેદ-ભાવ એનાથી કોસો દૂર રહે છે.

ખેડુતની 2022 નુ જીવન :-

ભારતનો ખેડૂત અનેક સમસ્યાઓમાં ફસાયેલો છે. એના દુઃખનું મુખ્ય કારણ એના લીધેલ પાક નો જીવન ધોર્ણ પ્રમાને પાક્નો પુર્તો ભાવ ન મલવા થી તેમના પરિવાર નુ ભરન પોશન કરવામા તે મડેલ ખેતી ની રકમ 2022 ની મોઘવારી બધી પુરી થય઼ જાય઼ છે. અને તે અંધવિશ્વાસ તેમજ રૂઢિવાદિતામાં ફસાયેલો છે. તે ઋણમાં ફસાતો ચાલ્યો જાય છે. મોટાભાગના ખેડૂત પોતે તેમનો પરીવાર ની આવેલી જવાબદારી થી બહાર નીક્ળી સકતો નથી તેમા ને તેમા તેની જીવન પુરુ થય઼ જાય઼ છે. એનાથી એમને આર્થિક નુકસાન થાય છે. સાહૂકાર પણ એનું શોષણ કરતા રહે છે. એની પાસે પાક્કા તેમજ સારા ઘર નથી. આ કારણે તે અને તેનો પરિવાર હમેશા ગરીબીમા રહે છે.

ખેડુતની 2022 મા જીવન મા સુધારા :-

આપણી સરકાર ખેડૂતોને અનેક પ્રકારની સુવિધાઓ આપી રહી છે. એમના જીવન-સ્તરને ઊંચું ઉઠાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. સિંચાઈ માટે વિભિન્ન યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. ખેડૂત તેમજ એના પરિવારની શિક્ષા માટે ગામડાઓમાં પ્રૌઢ શિક્ષાની વિદ્યાલયો તેમજ બાળકો માટે સ્કૂલોનો વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. સરકાર ઓછા વ્યાજ પર બેંકોથી લોન અપાવી રહી છે. રેડિયો તેમજ ટેલીવિઝનના માધ્યમથી ખેડૂતોને કૃષિ-સંબંધીયોજનાઓથી અવગત કરાવવામાં આવી રહ્યા છે.

Definition of Farmer :-

India is a nation where agriculture predominates. Agriculture supports 80 percent of the nation’s population. The majority of the nation’s industries are reliant on agriculture. The farmer is the nation’s breadwinner and protector. A farmer is a true representative of their nation. He gives everything he has for the benefit of others. It determines the nation’s future. The nation’s lifeblood is its farmers.

Life of a Farmer:-

Indian farmers put in a lot of effort. At daybreak, he feeds his animals four grains. After breakfast, he heads towards the fields pulling the oxen while carrying the plough. He forgets all of his troubles once he arrives at the farm and immediately begins working in the fields. Even in extreme heat, cold, rain, and storms, he doesn’t stop working. It has a 24-hour day that begins before sunrise and ends after sundown. The farmer’s key responsibilities are ploughing, sowing seeds, irrigating the soil, and harvesting. The Indian farmer is quite basic from the perspective of subsistence. It eats a typical diet. He wears a dhoti that is knee-length, a shirt, and the typical angarkha. His home is a hut. His wealth is a plough and several cattle. It has no eavesdropping regulations.

As the world becomes more modernized and urbanized, the life of a farmer is often romanticized as a simple and idyllic way to live. However, the reality is far from it: farming is one of the most challenging and labor-intensive professions out there.

Farmers work long hours, often from dawn to dusk, to tend to their crops and livestock. Their day typically starts with feeding animals, checking irrigation systems, and planting or harvesting crops. They also have to perform routine maintenance on their equipment and machinery, such as tractors and plows.

The life of a farmer is dictated by the weather patterns, which can be unpredictable and harsh. Droughts, floods, and storms can wipe out an entire year’s worth of crops, leaving the farmer with little income and a lot of debt. Similarly, pests and diseases can wreak havoc on livestock, causing them to fall ill and die.

In addition to these challenges, farmers often face financial difficulties. The cost of equipment, seeds, and fertilizers can be exorbitant, making it difficult to turn a profit. Many farmers also struggle with access to credit, which means they have to rely on their own savings or expensive loans to make ends meet.

Despite all these challenges, farmers are some of the most resilient and hardworking people on earth. They embrace the uncertainty of their profession with grace and perseverance. They love what they do, not just because it puts food on the table but because it’s a way of life that has been passed down for generations.

There is no denying that the life of a farmer is tough. However, it’s also incredibly rewarding. Farmers get to connect with the earth in a way that most people don’t. They witness the magic of growth firsthand, from seed to harvest. They learn how to work with nature rather than against it, understanding the important role they play in maintaining a delicate ecosystem.

Moreover, farmers provide an essential service to their communities. They ensure that people have access to fresh, healthy food that is grown sustainably. They are stewards of the land, protecting it from degradation and preserving it for future generations.

In recent years, there has been a renewed interest in sustainable agriculture and small-scale farming. People are starting to realize the importance of local food systems and the need to support farmers. There is a growing movement towards regenerative agriculture, which emphasizes the use of organic practices and the restoration of soil health.

The life of a farmer may be challenging, but it’s also essential. Without farmers, we wouldn’t have the food we need to survive. We wouldn’t have the connection to the earth that sustains us. So the next time you sit down to eat a meal, take a moment to think about the hardworking farmers who made it possible. Their life may be tough, but it’s also beautiful and necessary.

Farmer’s Life in 2022 :-

The Indian farmer is faced with a number of issues. The main cause of his sorrow is that by 2022, all of the farming he has done to provide for his family would have been for naught because the harvest he has taken is not receiving the full price of the crop in accordance with the quality of life. Also, it is bogged down by orthodoxy and dogma. He accrues debt. The majority of farmers themselves are trapped by their familial obligations and must fulfil them in order to survive. They suffer monetary losses as a result. Additionally, lenders still take advantage of it. He lacks a sturdy, well-built home. He and his family always live in poverty as a result.

Improvements in Farmer’s Life in 2022:-

The government in our country offers farmers a variety of services. They are making an effort to improve their standard of living. A variety of irrigation plans are being put into action. For the education of the farmer and his family, adult education centres and elementary schools are being expanded in the communities. Low interest bank loans are being offered by the government. Radio and television are used to inform farmers about agro-related programmes.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *